Algemen verkoopsvoorwaarden

 1. Door zijn bestelling verbindt de klant zich definitief en kan hij de aankoop niet meer herroepen. Bij het verrichten van een aankoop of bestelling erkent en aanvaardt hij huidige verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de verkoopsovereenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 2. Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Voor een aantal producten die niet courant op voorraad zijn, moet een voorschot van 20% betaald worden. Bij betaling van dit voorschot en bevestiging van de bestelling, verbindt de klant zich ertoe de bestelde producten aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar. In geval een terugname of annulering uitzonderlijk overeen gekomen wordt, zal een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn (“restocking fee”).
 3. Wij zullen steeds zo spoedig mogelijk en correct zijn bestellingen, aankopen en diensten afleveren. De eventueel opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van onze verbintenissen in geval van overmacht (zoals brand, stakingen, …). De opgegeven productomschrijving kan afwijken van het werkelijk product, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 5. Wij behouden ons het recht voor om een verkoop, bestelling of levering te weigeren zonder dat wij daarvoor een reden dienen op te geven.
 6. Indien bepaalde goederen niet in voorraad zijn en door ons moeten worden besteld, rekenen wij een voorschot aan van 20% op de waarde van de bestelling.
 7. Alle goederen en facturen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de verkoop, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Wij aanvaarden enkel betalingen in contant geld. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 10 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl intrest verschuldigd van 10% per jaar.
 8. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 10 dagen na factuurdatum is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten. Eventuele onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inning kosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 9. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend onze eigendom tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de klant zijn gekweten. Wij behouden ons het recht toe om zonder voorafgaande aanmaning de goederen terug te vorderen, waarbij alle aan de terugname verbonden kosten aan de klant zullen aangerekend worden.
 10. Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst.
 11. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn 3 maanden. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 3 maand.
 12. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.
 13. De waarborg bestaat op basis van "carry-in", zonder terbeschikkingstelling van een vervangtoestel.
 14. De klant is gehouden tot het maken van een reservekopie van zijn data. Indien bestanden verloren zouden gaan tijdens een herstelling, dan kan dit geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken.
 15. De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel. Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnose kost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
 16. Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.
 17. Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door ons dat deze klaar zijn voor afhaling, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van ons, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

Voorwaarden voor de verkoop & diensten via onze webshop:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via onze webshop. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 • Indien het bestelde product niet (meer) geleverd kan worden, wordt de overeenkomst ontbonden.
 • De vermelde prijzen zijn geldig vanaf het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In de vermelde prijzen zijn eventuele verzendingskosten niet inbegrepen.
 • Als particuliere consument kan u binnen de 14 dagen uw aankoop annuleren, deze termijn is vastgelegd op 7 dagen voor zakelijk klanten. Nadat dit aan ons gemeld en door ons goedgekeurd werd, kan u de aangekocht producten terugbezorgen, op voorwaarde dat de verpakking ongeopend is. Aankopen van producten die speciaal voor u besteld werden, al dan niet op maat, kunnen niet geannuleerd worden. Geopende verpakkingen en speciale bestellingen laten u dus niet toe af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per e-mail. Indien de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, fouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Alle prijzen op de webshop zijn inclusief Belgische BTW.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, uitgezonderd wettelijke feestdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma.

 

Algemene voorwaarden – Addendum 2021-1 op datum van 22-10-2021

De door Corona verplichte lockdown periodes troffen ons allemaal, wij als klein bedrijf konden dan zelfs nog geen aanspraak maken op één of andere tegemoetkoming.
We begrijpen als geen ander dat het leven duur is, maar uiteindelijk moet iedereen betaald worden voor zijn geleverde werk of prestaties.
Als u naar de bakker, beenhouwer of winkel gaat dient er ook betaald te worden.
Betalen op factuur is geen verplichting maar een gunst. En indien u wij u deze gunst verlenen dan dient u nog de door ons gestelde voorwaarden te volgen, en zeker de officiële factuur vervaldatum. En al denken sommige dat wij geen procedures gaan starten voor kleine bedragen zijn ze lelijk mis.
Ook krijgen we meer en meer te maken met mensen die telefonisch toezeggen tot een herstelling, wetende dat wij de onderdelen voor hun specifiek bestellen en die nadien nooit meer reageren (zonder iets te laten weten. In onze branche kunnen wij zelfden of niet bestelde goederen terug sturen.
Zijn er financieel problemen zeg het ons, wij zijn best bereid te luisteren en een oplossing gezamenlijk te zoeken, zodat u uw toestel zo snel mogelijk weer kunt gebruiken.
Dat 1% van mensen, (die denken slimmer te zijn dan ….) maken dat wij maatregelen moeten treffen.
Wij beschikken nu over een werkend systeem waarbij
(Gekende laatbetalers)
een link en/of QR code per e-mail, WhatsApp of sms kunnen ontvangen ter vooraf betaling, zo niet zien wij af van de herstelling.
(Onbekende klanten of speciale onderdelen die besteld dienen te worden)
een link en/of QR code per e-mail, Whatsapp of sms kunnen ontvangen ter vooraf betaling van de bestelling/herstelling.
Verder werd beslist samen met onze achterban (Raadman, Financieel adviseur, ….,) dat geen toestel de zaak nog verlaat zonder betaling.  (Op de paar heel goed gekende klanten).
Misschien wel harde maar uiteindelijk nog maar normale maatregelen.
De soms aangehaalde reden “ja maar wij zijn een vennootschap en werken enkel met overschrijvingen” is niet van toepassing- er kan ter-plaatse overgeschreven worden, er is de mogelijkheid via Bancontact of Payconiq te betalen.
IT Activiteiten
Wat de IT betreft zal steeds een voorschot gevraagd bij de reservering van een domeinnaam en het aanmaken van de webhosting dewelke gelijk staat aan de huur van één jaar.
Tot heden waren wij heel soepel bij updates en upgrades of kleine wijzigingen aan uw website ook daar zal dit niet langer meer kunnen.
Te laat uw domein naam of website opzeggen zal leiden tot een schadebedrag te belope van de kostprijs van het lopende jaar. U kreeg trouwens 30 dagen vooraf al de vraag behouden of opzeggen van uw domein/website – laat betalers gaan hun website offline zien gaan, indien 30 dagen na vervaldatum werd overschreden. Het terug activeren zal gepaard gaan met kostprijs van minimaal 50€
error: Website is beveiligd !!
%d
M's Phone Repair

GRATIS
BEKIJK