Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden – Addendum 2023-1 op datum van 10-01-2023

1 Betalingen

Vanaf vandaag 10 januari 2023 is achteraf betalen op factuur niet langer een mogelijkheid.
Toestel ophalen = betalen, we hebben genoeg mogelijkheden hier, zelfs overschrijven  kan indien moet.
Alleen klanten met wie wij een goede en langdurige werkrelatie hebben, kunnen een uitzondering op de standaardregel krijgen.

2. Informatie - prijsvermelding

Vanaf vandaag, 10 januari 2023, ontvangt elke klant een document met daarin;

 • de prijs van de reparatie of de beraming van de kosten,
 • de vermoedelijke duur van de reparatie
 • andere informatie, Zoals de melding na het vervangen van een scherm of batterij, veroorzaakt door Apple,
 • duidelijke informatie over de zogenaamde waterdichtheid enzo.
 • Tenzij specifiek anders  onderling overeen gekomen zijn we tussen 12 en 14u en na 17u niet meer bereikbaar of worden herstellingen uitgevoerd.

3. Samenwerking - Uitbesteding

  • iPads en MacBook toestellen worden door collega hersteld en zijn onderhevig  aan zijn werkscherm.
  • We behouden het recht bepaalde herstellingen te weigeren.
  • Alsook voor eventuele te bestellen onderdelen een voorschot te vragen.

 


Algemene voorwaarden – Addendum 2021-1 op datum van 22-10-2021

De door Corona verplichte lockdown periodes troffen ons allemaal, wij als klein bedrijf konden dan zelfs nog geen aanspraak maken op één of andere tegemoetkoming. We begrijpen als geen ander dat het leven duur is, maar uiteindelijk moet iedereen betaald worden voor zijn geleverde werk of prestaties. Als u naar de bakker, beenhouwer of winkel gaat dient er ook betaald te worden.

Betalen op factuur is geen verplichting maar een gunst. En indien u wij u deze gunst verlenen dan dient u nog de door ons gestelde voorwaarden te volgen, en zeker de officiële factuur vervaldatum. En al denken sommige dat wij geen procedures gaan starten voor kleine bedragen zijn ze lelijk mis.

Ook krijgen we meer en meer te maken met mensen die telefonisch toezeggen tot een herstelling, wetende dat wij de onderdelen voor hun specifiek bestellen en die nadien nooit meer reageren (zonder iets te laten weten. In onze branche kunnen wij zelfden of niet bestelde goederen terug sturen.

Zijn er financieel problemen zeg het ons, wij zijn best bereid te luisteren en een oplossing gezamenlijk te zoeken, zodat u uw toestel zo snel mogelijk weer kunt gebruiken.

Dat 1% van mensen, (die denken slimmer te zijn dan ….) maken dat wij maatregelen moeten treffen.

Wij beschikken nu over een werkend systeem waarbij

(Gekende laatbetalers)

een link en/of QR code per e-mail, WhatsApp of sms kunnen ontvangen ter vooraf betaling, zo niet zien wij af van de herstelling.

(Onbekende klanten of speciale onderdelen die besteld dienen te worden)

een link en/of QR code per e-mail, Whatsapp of sms kunnen ontvangen ter vooraf betaling van de bestelling/herstelling.

Verder werd beslist samen met onze achterban (Raadman, Financieel adviseur, ….,) dat geen toestel de zaak nog verlaat zonder betaling.  (Op de paar heel goed gekende klanten). Misschien wel harde maar uiteindelijk nog maar normale maatregelen.

De soms aangehaalde reden “ja maar wij zijn een vennootschap en werken enkel met overschrijvingen” is niet van toepassing- er kan ter-plaatse overgeschreven worden, er is de mogelijkheid via Bancontact of Payconiq te betalen.

IT Activiteiten

Wat de IT betreft zal steeds een voorschot gevraagd bij de reservering van een domeinnaam en het aanmaken van de webhosting dewelke gelijk staat aan de huur van één jaar.
Tot heden waren wij heel soepel bij updates en upgrades of kleine wijzigingen aan uw website ook daar zal dit niet langer meer kunnen.
Te laat uw domein naam of website opzeggen zal leiden tot een schadebedrag te belope van de kostprijs van het lopende jaar. U kreeg trouwens 30 dagen vooraf al de vraag behouden of opzeggen van uw domein/website – laat betalers gaan hun website offline zien gaan, indien 30 dagen na vervaldatum werd overschreden. Het terug activeren zal gepaard gaan met kostprijs van minimaal 50€

Algemene verkoopsvoorwaarden

A. Ondernemingsgegevens

Marc Huyghebaert
Handelsnaam: M's Phone Repair
Adres: Westeindestraat 96b b203, 9990 Maldegem
Email adres: info@msphonerepair.be
Gsm: +32 (0)499 48.66.33
Ondernemingsnummer: BE 0679.482.030

 

B. Toepasselijkheid

B.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken tevens onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, offertes, facturen en diensten die betrekking hebben op Marc Huyghebaert gevestigd te Westeindestraat 96b b203, 9990 Maldegem, België, handelend onder de handelsnaam M's Phone Repair , alsook specifiek op  alle bestellingen en aankopen door en leveringen aan de klant in het kader van de webwinkel van M's Phone Repair op http://msphonerepair.be en enige andere overeenkomsten tussen enerzijds M's Phone Repair en anderzijds de Klant.

B.2. Als "klant" wordt iedere (rechts- of natuurlijke) persoon bedoeld die een beroep doet, als opdrachtgever, of andere, op de diensten van M's Phone Repair, alsook die bij of via M's Phone Repair goederen bestelt en/of koopt, via de webwinkel of andere wijze.

B.3. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van M's Phone Repair moet de klant de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

B.4. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bedongen en conform zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de klant die hieraan zonder voorbehoud verzaakt.

B.5. Een overeenkomstig vorig lid toegestane afwijking van deze algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvoor geen uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is overeengekomen onverminderd van toepassing.

B.6. Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig verklaard zouden worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

B.7. De klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

1. Verkoop

1.1. Aanbod en offertes

1.1.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gelden de offertes van M's Phone Repair slechts gedurende tien (10) kalenderdagen.

1.1.2. De online catalogus en andere informatie op de webwinkel van M's Phone Repair zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld teneinde het voor de klant mogelijk te maken een goede beoordeling van de goederen te maken. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden M's Phone Repair niet. M's Phone Repair is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

1.1.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, kleuren of andere eigenschappen door M's Phone Repair op de webshop weergegeven pogen een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen, diensten en of digitale inhoud te verschaffen. Zij dienen echter enkel ter indicatie en geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van M's Phone Repair.

1.1.4. Wanneer een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, gebeurt dit steeds onder voorbehoud. Dit aanbod is dan enkel van kracht voor die duur of volgens die voorwaarden zolang dit zo wordt aangegeven.

1.1.5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en M's Phone Repair behoudt zich het recht om dit te allen tijde aan te passen of in te trekken. M's Phone Repair kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

1.1.6. M's Phone Repair is enkel aansprakelijk voor de verstrekte commerciële informatie ingeval van grove fout of opzettelijke fout.

1.1.7. Een dienstenovereenkomst ("Opdracht") tussen de klant en M's Phone Repair, zoals met betrekking tot herstellingen, komt slechts tot stand wanneer de Opdracht door M's Phone Repair schriftelijk aan de klant wordt bevestigd. M's Phone Repair behoudt zich het recht voor om de opdracht te weigeren.

1.1.8. Wijzigingen en/of uitbreidingen van de Opdracht zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.1.9. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes of aanbiedingen van M's Phone Repair ontheffen M's Phone Repair van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst of opdracht.

1.2. Prijzen

1.2.1. De vermelde prijzen voor de goederen en/of diensten zijn deze die bij de goederen of andere aanbiedingen op de webshop, de offerte of bestelbon staan vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW alsook andere taksen, belastingen en lasten die eraan verbonden kunnen zijn. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

1.2.2. De prijzen zijn enkel geldig gedurende de termijn die in de aanbieding of offerte is opgegeven. M's Phone Repair behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen.

1.2.3. De prijzen weergegeven op de webshop stemmen enkel overeen met de specificaties en eigenschappen (hoeveelheden, maten, gewichten) die aan de overeenkomstige goederen en aanbiedingen woordelijk zijn toegeschreven. Wanneer de klant de mogelijkheid heeft om bepaalde eigenschappen van de aanbiedingen in overeenstemming met zijn/haar voorkeur samen te stellen, is de klant gehouden de totaalprijs van de samengestelde goederen te betalen.

1.2.4. De eventuele aanrekening van administratieve kosten, reservatiekosten of vracht-, leverings-, of portokosten wordt steeds apart vermeld. Als deze kosten vooraf onbekend en niet te berekenen zijn, zal de eventuele aanrekening van deze variabele extra kosten door M's Phone Repair steeds uitdrukkelijk worden vermeld.

1.2.5. Eventuele bijkomende prestaties buiten de contractuele hoofdverbintenis zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

1.3. Uitvoering, levering en termijnen

1.3.1. De klant is gebonden door de online aankoop vanaf zijn/haar aanvaarding bij het plaatsen van de bestelling en overeenkomstige akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

1.3.2. Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst, zal M's Phone Repair uiterlijk binnen drie (3) dagen een bevestigingsmail met een overzicht van de bestelling aan de klant sturen, via e-mail naar het e-mailadres dat door de klant werd opgegeven. Deze orderbevestiging bevat onder meer informatie over de besteldatum, de betalingsdatum en de verwachte leveringstermijn.

1.3.3. Enkel de door de M's Phone Repair ondertekende orderbevestiging verbindt M's Phone Repair. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van M's Phone Repair zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.3.4. M's Phone Repair behoudt zich het recht voor steeds een bestelling te weigeren mits schriftelijke verklaring, ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere overeenkomst met M's Phone Repair waarbij de klant betrokken is.

1.3.5. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal M's Phone Repair de Klant hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst tussen M's Phone Repair en de Klant. Alle overeenkomstige betalingen worden dan onverwijld terugbetaald. De klant heeft hiervoor geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

1.3.6. Annulatie kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum. In geval van annulering na deze 14 dagen is de klant een forfaitaire vergoeding van vijftien (15) % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door M's Phone Repair. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Annulatie is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

1.3.7. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

1.3.8. Goederen besteld via de webwinkel van M's Phone Repair worden enkel geleverd in België, Luxemburg en Nederland.

1.3.9. Als plaats van levering geldt het (thuis)adres dat de klant aan M's Phone Repair heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien de klant de bestelling bij een filiaal van M's Phone Repair of ander vooraf bepaald ophaalpunt moet afhalen en hierbij in gebreke blijft, kan een bewaarloon worden aangerekend. In de periode na de vooraf bepaalde ophaaldatum en het moment dat de klant effectief de bestelling komt afhalen, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht of vernietiging met betrekking tot de niet-opgehaalde goederen.

1.3.10. De klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres.  M's Phone Repair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of (bijkomende) kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

1.3.11. De leveringstermijnen zijn deze die op de bestelbon of bevestigingsmail zijn weergegeven. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en bijgevolg niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met de klant.

1.3.12. Bestellingen op de website geplaatst betreffen een “overeenkomst of afstand” waarvan de uitvoering in principe geschiedt binnen de dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling door M's Phone Repair. De bestelde goederen worden binnen deze periode aan het opgegeven (thuis)adres van de klant geleverd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald door M's Phone Repair. Een tekortkoming om de betreffende goederen binnen de bovenvermelde leveringstermijn van (30) dagen te leveren, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In dergelijk geval verzoekt de klant M's Phone Repair de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

1.3.13. De klant behoudt het recht om de overeenkomst te beëindigen enkel en alleen indien M's Phone Repair tekort komt aan haar verplichting om de bestelling binnen de in vorig artikel bepaalde aanvullende termijn op het opgegeven leveringsadres te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal M's Phone Repair spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen in het kader van de niet-geleverde bestelling terugbetalen.

1.3.14. M's Phone Repair doet een beroep op externe partijen (i.e. bpost) voor de levering van bestelde goederen aan de klant. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

1.3.15. De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij een enkele keer fysiek aan de klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant of de door klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de klant.

1.3.16. De Overeenkomst tussen enerzijds de klant en anderzijds M's Phone Repair neemt een aanvang vanaf de bestelling van goederen door de klant en wordt geacht te zijn volbracht na enerzijds de volledige betaling door de klant en anderzijds de levering door M's Phone Repair.

1.4. Betaling en online aankopen

1.4.1. Op het ogenblik dat de bestelling door de klant wordt geplaatst, zal de betaling in principe onmiddellijk en volledig elektronisch worden afgehandeld. M's Phone Repair aanvaardt hiervoor de volgende betaalmiddelen:

 • Visa
 • Master Card
 • Maestro (via de mobile app)
 • Paypal
 • Payconicq
 • Cash

Aan het gebruik van deze elektronische betaalmiddelen zijn geen bijkomstige kosten verbonden.

1.4.2. De klant heeft evenwel de mogelijkheid om na het plaatsen van de bestelling te betalen:

 • Via Bankoverschrijving
 • Contant bij ophaling

De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling via overschrijving.

1.4.3. In geval van betaling op basis van factuur, is de klant verplicht de facturen te betalen binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op jaarbasis verschuldigd die overeenkomt met de discontovoet van de Nationale Bank van België vermeerderd met 2%. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is de klant bovendien een schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag (Incl. BTW en met een minimum van vijftig (50) EUR) verschuldigd en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien na het zenden van een aanmaning de klant in gebreke blijft, zal het factuurbedrag nogmaals (met een minimum van vijftig (50) EUR) met 10% verhoogd worden.

1.4.5. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

1.4.6. Onverminderd het voorgaande behoudt M's Phone Repair zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

1.4.7. Onverminderd voorgaande bepaling, moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

1.4.8. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan M's Phone Repair mee te delen.

1.4.9. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden en wanneer de klant een natuurlijke persoon is, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

1.5.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant na de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, interesten en kosten. Tot op dat ogenblik blijven de goederen de exclusieve eigendom van M's Phone Repair. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van M's Phone Repair te wijzen om bijvoorbeeld een risico op beslag op de nog niet (geheel) betaalde goederen te vermijden.

1.5.2. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Alle risico's, daarin begrepen doch niet beperkt tot verlies, beschadiging, vernietiging of gevallen van overmacht, gaan over op de klant vanaf de levering aan de klant of een door hem aangewezen derde ontvanger. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt op risico van de klant. De klant zorgt voor de leveringsmogelijkheden op het leveringsadres. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door M's Phone Repair was opgelegd.

1.5.3. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan M's Phone Repair.

6. Conformiteit en waarborg

1.6.1. De klant moet, op straffe van verval, de zichtbare of niet-conforme gebreken, beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering onverwijld schriftelijk bij aangetekende brief inroepen binnen de vijf (5) dagen na kennisname door de klant van het beweerde defect/euvel. De aansprakelijkheid van M's Phone Repair is in dit kader enkel beperkt tot de kosteloze reparatie of het verwisselen van de niet-conforme goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. De klant zal bij elke levering van goederen deze onmiddellijk na ontvangst nazien.

1.6.2. De aangerekende dienstverleningen (Opdrachten) worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) dagen na factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen, bij aangetekende brief ter attentie van M's Phone Repair, Westeindestraat 96b b203, 9990 Maldegem worden betwist met opgave van gegronde redenen.

1.6.3. Na aanvaarding van de goederen en/of de geleverde diensten is de aansprakelijkheid van M's Phone Repair, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de in artikel 10 vermelde garantie voor goederen.

1.7. Garantie goederen

1.7.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

1.7.2. M's Phone Repair geeft garantie gedurende 24 maanden na aankoop van het product, tenzij door de klant gekozen werd voor een reductie naar 12 maanden. Op de batterij geeft M's Phone Repair een garantie gedurende 12 maanden na aankoop van het toestel, geldig vanaf een restcapaciteit lager dan 70%.

1.7.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot garantie aanleiding geven indien het verzoek tot garantie binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken wordt ingediend bij aangetekende brief. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging of eventuele vergoeding. Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen nooit overschrijden.

1.7.4. M's Phone Repair is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde.

1.7.5. De garantie van M's Phone Repair kan niet worden ingeroepen:

 • ingeval van val- en/of waterschade;
 • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
 • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper – leverancier;
 • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de Klant of zijn aangestelde; en
 • ingeval het vergeten van wachtwoorden van Apple ID of toegangscodes.

 

1.7.6. De garantie van M's Phone Repair beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van het terugbrengen naar de filialen van M's Phone Repair en nadien het terugbezorgen bij de klant en zonder dat de klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

1.7.7. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs en het serienummer (IMEI) kunnen voorleggen. klanten wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

1.7.8. Voor goederen die online werden aangekocht en op het door de klant opgegeven (thuis)adres zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met M's Phone Repair en het product op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan M's Phone Repair.

1.7.9. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

1.8. Herroepingsrecht

1.8.1. De bepalingen van artikel 10 en 11 gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online op de webshop aankopen bij M's Phone Repair of waar op enige andere wijze met dergelijke klant een “overeenkomst op afstand” tot stand wordt gebracht, zoals gedefinieerd in artikel I.8.15° Wetboek Economisch Recht.

1.8.2. Elke aankoop die geen “overeenkomst op afstand” inhoudt, zoals een aankoop op de maatschappelijke zetel of filiaal van M's Phone Repair, of door een klant in een professionele hoedanigheid, geven de klant geen recht op herroeping. Enige mogelijkheid tot omruiling of terugbetaling hangt in dergelijk geval volledig af van de goodwill van M's Phone Repair.

1.8.3. De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit houdt in dat de klant afziet van de aankoop en de goederen zelf terugstuurt naar M's Phone Repair, waarna M's Phone Repair de reeds betaalde prijs zal terugbetalen, onverminderd de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

1.8.4. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde ontvanger, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, in geval van dienstenovereenkomsten, de dag van sluiting van overeenkomst.

1.8.5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, M's Phone Repair, Westeindstraat 96b b203, 9990 Maldegem, België, info@msphonerepair.be, via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage aan deze Voorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.

1.8.6. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1.8.7. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan M's Phone Repair heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan M's Phone Repair Westeindestraat 96b b203, 9990 Maldegem, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

1.8.8. Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De terugzendingskosten zijn eveneens ten laste van de klant indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden.

1.8.9. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt M's Phone Repair zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

1.8.10. De klant verbindt zich ertoe in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht de goederen terug te sturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

1.8.11. Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

1.8.12. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal M's Phone Repair alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) dagen nadat M's Phone Repair op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan M's Phone Repair wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

1.8.13. Indien de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door M's Phone Repair aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, is M's Phone Repair niet gehouden tot de terugbetaling van de kosten van die levering, die geheel ten laste van de klant vallen ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht.

1.8.14. M's Phone Repair betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

1.8.15. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de klant.

1.9. Uitsluiting herroepingsrecht

1.9.1. Indien de overeenkomst tussen enerzijds de klant en anderzijds M's Phone Repair een dienstenovereenkomst betreft, zoals herstellingen van goederen, en de prestaties van de diensten zijn geleverd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, erkent de klant dat de volledige uitvoering van de diensten het verlies van het herroepingsrecht inhoudt.

1.9.2. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; en
 • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

1.10. Vragen en klachten

1.10.1. Alle vragen, opmerkingen of klachten kunnen door de klant gericht worden aan M's Phone Repair via e-mail aan info@msphonerepair.be.

1.10.2. M's Phone Repair verbindt zich ertoe alle vragen en klachten spoedig te verwerken en de klant binnen de kortst mogelijke termijn van antwoord te dienen.

11. Aansprakelijkheid

1.11.1. M's Phone Repair is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving, wat derhalve niet zal worden vergoed.

1.12. Overmacht

1.12.1. M's Phone Repair zal in geval van overmacht, zoals - doch niet beperkt tot - oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte of ongeval onder het personeel van M's Phone Repair, bedrijfsstoornis, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat M's Phone Repair in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

2. Reparaties

2.1. Klachten

2.1.1 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.

2.2. Prijs

2.2.1 De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de ophaal- en terugbezorg kosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

2.3. Afgifte bon

2.3.1 De afgifte bon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgifte bon tevens een raming van de reparatiekosten.

2.4. Stoppen of doorgaan

2.4.1 Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgifte bon, om het product in originele staat te herstellen, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgifte bon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

2.4.2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door M's Phone Repair en betaalt dan de onderzoekskosten. M's Phone Repair stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant, indien mogelijk, in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

2.4.3 Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.5. Kwaliteit

2.5.1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van OEM (original equipment manufacturer) onderdelen, of, wanneer deze onderdelen niet leverbaar zijn wordt er gebruik gemaakt van onderdelen die voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, ter beschikking aan de klant.

2.5.2. Wanneer op vraag van de klant, en in samenspraak met M's Phone Repair, gebruik gemaakt wordt van onderdelen voorzien door de klant zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van het geplaatste onderdeel noch voor andere tekortkomingen aan het product. In geen enkel geval kan er dan ook aanspraak gemaakt worden op garantie zoals beschreven in de consumentenwetgeving.

2.5.3 Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

2.6.4. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

2.7 Aansprakelijkheid

2.7.1. M's Phone Repair is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. Indien er in deze periode onherstelbare schade ontstaan is aan het product is M's Phone Repair verantwoordelijk om een vervangend product te voorzien. Het vervangen product heeft dan minstens dezelfde waarde als het product dat door de ondernemer in ontvangst genomen wordt op het moment van de herstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktwaarde, ouderdom en eventuele gebruikersschade van het ontvangen product. Indien dit niet beschikbaar is zal er door de ondernemer een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden aan de klant. Dit met uitzondering van producten met duidelijke sporen van waterschade.

2.7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van sim en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn.

2.7.3. Wij doen er alles aan de gegevens te behouden maar kan dit niet garanderen. Wij adviseren daarom altijd een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden. en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

2.7.4. Reparatie aan een refurbished toestel of een toestel dat door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na de reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

2.7.5. Ondanks de professionele en zorgvuldige aanpak van M's Phone Repair is er bij moederbord reparatie een klein risico op complicaties. M's Phone Repair is niet verantwoordelijk voor extra kosten als gevolg van deze complicaties

2.8 Garantie

2.8.1 M's Phone Repair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de reparatie en/of het vervangen onderdeel. Met uitzondering van batterijen, in dit geval geldt er een garantie van 1 maand. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- , onderhoudsbeurten, glasbreuk en gebruikersschade, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien het toestel na de herstelling door de klant of door derden is geopend vervalt ook het recht op garantie bij de ondernemer.

2.8.2. Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, zal de ondernemer het product opnieuw herstellen onder garantie.

 • a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 • b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan wordt het verschil van de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel a aan de klant doorberekend.
 • c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
 • d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. Als de klant na het in ontvangst nemen van het hersteld product tijdens gebruik nog een onregelmatigheid vaststelt die niet vermeld is in artikel 1, dient hij/zij dit binnen de 14 dagen na ophaling te melden in de winkel. Indien dit niet mogelijk is kan hij/zij melding maken van het probleem via mail en op een later tijdstip langs komen. Dit binnen 6 weken na melding van het probleem, tenzij dit uitzonderlijk anders is overeengekomen, in samenspraak met de ondernemer.

2.9 Verbintenis van ophalen van het product.

2.9.1. Alle producten die door de klant toevertrouwd zijn aan M's Phone Repair moeten door de klant binnen een termijn van 90 kalenderdagen na melding (via telefoon of mail) opgehaald worden. Het is aan de klant om het product tijdens deze termijn op te halen. In geval dat het product niet wordt opgehaald, zal verondersteld worden dat het genoemde product opgegeven is en zal de eigendom overgedragen worden naar M's Phone Repair, die het materiaal zal vernietigen.

2.10 No Cure, No Pay

2.10.1. Indien een toestel na herstelling nog steeds de klachten vertoont zoals omschreven op de afgifte bon of wanneer na onderzoek wordt vastgesteld dat het product niet herstelbaar is worden er voor de klant geen kosten aangerekend. Uitzonderingen:

a. In het geval van waterschade zal er steeds een forfaitaire onderzoeks kost aangerekend worden van 35,00 euro.

2.11 Vertrouwelijke gegevens

2.11.1. M's Phone Repair heeft voor elke herstelling volledig toegang nodig tot het product, daarom zal M's Phone Repair indien nodig de toegangscode of het wachtwoord van het product vragen. Dit om de volledige functionaliteit van het toestel ook na de reparatie te kunnen garanderen. Iedereen die tewerkgesteld is bij M's Phone Repair heeft hierover een strikte vertrouwensclausule ondertekend, die de absolute discretie, en het grootste respect voor de privacy van de klant garandeert

2.12 Waterschade

2.12.1. Wij hebben een aparte algemene voorwaarden m.b.t. waterschade reparaties. Deze voorwaarden worden u overhandigd als u uw waterschade toestel bij ons ter reparatie aanbiedt en dienen wij getekend terug te ontvangen alvorens wij uw toestel in behandeling nemen.

2.13 Verzending

2.13.1. Wij versturen alle toestellen verzekerd retour door Bpost, en rekent hier standaard (Belgie) een prijs van €6.50. Bij mogelijk verlies of schade tijdens de verzending is enkel en alleen Bpost verantwoordelijk.

C. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

C.1 Indien de rechtbanken van de woonplaatsen van de klant in zijn/haar hoedanigheid van consument niet exclusief bevoegd zijn, vallen gebeurlijke betwistingen onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, België. Indien de betwisting valt onder de bevoegdheid van de vrederechter is enkel de vrederechter van Dendermonde bevoegd.

C.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen M's Phone Repair en de klant, ongeacht die contractueel of buiten-contractueel zou zijn, met uitzondering van de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

C.3 Klanten worden verzocht om eerst contact op te nemen met M's Phone Repair ten einde een gebeurlijk geschil op te lossen. De Klant, in zijn/haar hoedanigheid van consument, kan zich ook wenden tot het online Europees geschillenbeslechtingsplatform voor consumenten (http://ec.europa.eu/odr).


Klik op de Agenda

bekijk-ons-youtube-kanaal

%d bloggers liken dit: